PetroVietnam gas triển khai công tác hỗ trợ bán lẻ tại các trung tâm, chi nhánh trực thuộc

Trong tháng 10/2017 PVGAS Bắc Bộ đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác bán lẻ tại các trung tâm chi nhánh. Với nòng cốt là đội ngũ đoàn viên thanh niên phòng kinh doanh, phát huy tính sáng tạo đã triển khai chương trình Marketing xúc tiến công tác bán lẻ thành công. Thông quá đó đã góp phần giới thiệu bình gas PetroVietnam đến đông đảo khách hàng, tạo thuận lợi trung tâm chi nhánh trong việc bán lẻ.