Hệ thống gas tại Công ty Nhôm Đô Thành

Hệ thống giàn gom cung cấp cho nhà máy Nhôm Đô Thành

Hệ thống giàn gom cung cấp cho nhà máy Nhôm Đô Thành, Khu công nghiệp Phú Thụy -Gia Lâm-Hà Nội
Sản lượng tiêu thụ 30 tấn LPG/tháng