Chứng chỉ ISO9001:2008, OHS 581335, EMS 581334

Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Hệ thống quản lý kỹ thuật an toàn môi trường của Công ty CP kinh doanh khí Miền Bắc-Chi nhánh Bắc Bộ
Công ty đã xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008, Hệ thống quản lý an toàn, môi trường
Chứng chỉ Quản lý môi trường
Chứng chỉ về an toàn và sức khỏe