CHI NHÁNH PETROVIETNAM GAS TẠI HÒA BÌNH

Địa chỉ : Tổ 8 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Số điện thoại : 02183 853 333
Email : pvgnhoabinh@gmail.com
Người phụ trách : Ông Trần Văn Vương - 0979 336 299
Địa chỉ : Tổ 8 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Số điện thoại : 02183 856 048
Email : pvgnhoabinh@gmail.com
Người phụ trách : Ông Trần Văn Vương - 0979 336 299